VAKIF SENEDİ

VAKIF:

Madde 1-Vakfın adı “Zan Sosyal Siyasal İktisadi Araştırmalar Vakfı’dır. İşbu resmi senette sadece “Vakıf” olarak anılacaktır.

VAKFIN MERKEZİ:

Madde 2- Vakfın merkezi Diyarbakır İli, Yenişehir ilçesinde olup, adresi Lise cad. Boğaziçi Apt. No:1, Daire:7 dir. Yönetim Kurulu kararıyla Vakfın adresi değiştirilebilir. İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

VAKFIN AMACI:

Madde 3- Vakıf, Türkiye ve Ortadoğu toplumları üzerine sosyal, siyasal ve iktisadi bilimlerin tüm alanlarını kapsayan, bu alanların disiplinler arası bir anlayışla ele alındığı her türlü konu hakkında bilimsel akademik araştırmalar yürütmek, yürütülmesine katkıda bulunmak; kentleşme ve göç gibi süreçlerde insanın mekânla kurduğu etkileşim bağlamında ortaya çıkan çeşitli toplumsal sorunların başında gelen barınma ve kentle ilgili diğer konulara ışık tutmak, bu konularda çözüm yollarını araştırmak ve uygulamalı projeler geliştirmek, bu alanlardaki ulusal ve uluslararası yayınlara katkı sunmak, yine bu alanlarda çeşitli ulusal ve uluslararası konferans, sempozyum, kolokyum vs. gibi etkinlikler düzenleyip, yapılacak etkinliklere katılmak, elde edilen bilgileri bir araya getirerek arşivlemek; bu alanda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlardan destek almak ve bunlara destek vermek, sosyal politikalar alanında proje geliştirmek ve bu projelerin uygulanması için çalışmalar yürütmek amacıyla kurulmuştur.

VAKFIN FAALİYETLERİ:

Madde 4- Vakıf amacını gerçekleştirmek için; dergi, kitap, broşür ve benzerlerini internet veya basım yoluyla yayınlar ve bu çalışmaları tanıtmak amacıyla sempozyum, konferans, panel, seminerler ve organizasyonlar düzenler; çalışma alanları hakkındaki dokümanları toplar; arşiv ve dokümantasyon merkezi, enstitüler kurar; belgesel film ve benzeri filmler yapar bilimsel, kültürel, sanatsal ve edebi çalışmaları teşvik için organizasyonlar yapar; kentleşme ve konut üretimi konusunda alternatif jeoekonomik-sosyoekonomik modeller geliştirip, bu amaca uygun alternatif iş ve çalışma modelleri araştırır ve uygular; barınma ve diğer kentsel hakları esas alan ulusal ve uluslar arası kurumlarla işbirliği içinde olup, küresel düzeyde belirlenen hedeflerin yerel düzlemde gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapar; bu kapsamda merkezi hükümetin ve yerel yönetimlerin yanı sıra, bir bütün olarak sivil toplumu duyarlı hale getirip bu çalışmalara katılımını sağlayarak, başarılı öğrencilere ve araştırmacılara burs verir; benzer çalışmalar yapan ulusal veya uluslar arası kurum, kuruluşlarla işbirlikleri ve ortaklıklar yapar; gerektiğinde vakfın ülke içinde ve dışında şubelerini açar.

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:

Madde 5- Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dâhil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya, sürdürülebilir kalıcı konut üretimi konusunda katılımcı yöntemle kolektif ve kooperatifler yoluyla projeler üretmeye, bu konulara ilişkin toplantı, seminer, konferans, panel, sempozyum vb. eğitsel ve tanıtıcı çalışmalar yapmaya, çalışmalar neticesinde elde edilen gelirleri vakfın amaçları doğrultusunda harcamaya; gerek görülen yerlerde her türlü ortaklıklar, iktisadi işletmeler, yardım sandıkları kurmaya ve işletmeye, kamu kurum ve kuruluşları, Belediyeler, Üniversiteler, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, Esnaf ve Meslek Odaları, İş Adamları Dernekleri, Sendikalar ve sivil toplum kuruluşları ile koordineli, eşgüdüm içeren çalışmalar yapmaya; ortak projeler üreterek hayata geçirmeye; diğer dernek, vakıf ve sivil toplum örgütleri ile diyaloglar ve ortak projeler geliştirmeye; aynı amaçla kurulmuş dernek, vakıf vb. kuruluşlarla işbirliği yapmaya; eğitim ve öğretim faaliyetleri çerçevesinde öğrenci yurdu, kütüphane, dershane, etüt evleri, kurs yerleri, enstitü, bilimsel araştırma merkezleri ve her kademede okullar açmaya, amaçlarında kullanılmak üzere ayni ve nakdi yardım toplamaya; vakfa gelir getirici sergi, konser, festival, eğlence geceleri ve yemekli-yemeksiz toplantılar ile kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemeye; ulusal ve uluslar arası her türlü yardım kampanyalarına katılmaya, hibe, kredi vb. desteklerden faydalanmaya, faaliyet alanları ile ilgili yarışmalar düzenleyip ödüller vermeye, 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu’na göre yardım faaliyetlerini organize etmek üzere Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN MAL VARLIĞI:

Madde 6- Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 50.000 TL’dır. Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

VAKFIN ORGANLARI:

Madde 7- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. a) Mütevelli Heyet
 2. b) Yönetim Kurulu
 3. c) Denetim Kurulu

MÜTEVELLİ HEYETİ:

Madde 8- Vakfın mütevelli heyeti, ekli listede adları yazılı ve işbu vakıf senedi altında imzaları bulunan gerçek kişilerdir.

Mütevelli heyet üyeleri, kendilerinden sonra görev yapmak üzere yerlerini almasını istedikleri üç kişinin adını önceden belirleyerek yazılı olarak mütevelli heyete verirler. Ölüm, istifa ya da başka bir nedenle üyeliklerde eksilme olduğunda, mütevelli heyet üyeliği listedeki sıraya göre ilk sıradan başlamak üzere adaylara teklif edilir.

Mütevelli heyet üyelerinin aday bırakmamaları veya adaylardan hiçbirinin görevi kabul etmemeleri halinde, boşalan mütevelli heyet üyeliğine seçim, kalan mütevelli heyet üyelerinin ortak kararı ile yapılır.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 9- Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

 1. a) Yönetim kurulunu seçmek,
 2. b) Denetim kurulunu seçmek,
 3. c) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
 4. d) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 5. e) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 6. f) Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
 7. g) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,
 8. h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:

Madde 10- Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

 1. a) Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere her yılın Haziran ayı içinde,
 2. b) Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere her yılın Kasım ayı içinde toplanır.

Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.

Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz.

Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

YÖNETİM KURULU:

Madde 11- Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek 5 asil ve 4 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 2 toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır.

Toplantı yeter sayısı 3 olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Madde 12- Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.

Bu sıfatla yönetim kurulu:

 1. a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
 2. b) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetinin onayına sunar.
 3. c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
 4. d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
 5. e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
 6. f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
 7. g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
 8. h) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
 9. i) Mütevelli heyetinin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
 10. j) Mütevelli heyeti toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
 11. k) Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
 12. I) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

VAKFIN TEMSİLİ:

Madde 13- Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı veya başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dâhilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU:

Madde 14- Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek 3 kişiden oluşur. Ayrıca 1 yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır.

Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Vakıf hesapları yeminli mali müşavirler tarafından da tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

HUZUR HAKKI:

Madde 15- Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler.

VAKFIN GELİRLERİ:

Madde 16- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

 1. a) Vakfın amacına uygun, vasiyet yoluyla yapılacaklar da içinde olmak üzere;  gerçek ve tüzel kişilerden alınacak her türlü şartlı ve şartsız nakdi, ayni ve hak bağışları ile yardımlar.
 2. b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
 3. c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
 4. d) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:

Madde 17- Vakfın yıllık gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına tahsis ve sarf olunur.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 18- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ:

Madde 19- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı, benzeri faaliyetlerde kullanmak üzere; Göç Vakfı’na devreder.

Vakfın feshi, ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile mümkündür.