TOPLUM VE KURAM DERGİSİ 13. SAYISI İÇİN ÇAĞRI METNİ

Toplum ve Kuram dergisi olarak ilk sayımızdan itibaren içeriğimizi belirli dosya başlıkları çerçevesinde şekillendiriyoruz. Dergimizin Ekim 2018’de yayımlanacak olan 13. sayısının dosya konusunu Nekro-Siyaset (Ölüm Siyaseti) olarak belirledik.

Egemenliğin sınırları ve niteliği ile bağlantılı olarak iktidarın özneleri ve toplumları denetlemedeki rolüne odaklanan yeni dönem çalışmalar, iktidarı ve denetim mekanizmalarını yaşama ve ölüme/ölülere ilişkin kurgulanan pratikler üzerinden bakmayı önermektedir. İç savaşların, ölümün ve şiddetin yoğun olarak yaşandığı Arjantin, Şili, Ruanda ve İspanya gibi ülkeler özelinde, savaş sonrası yıkım ve yas pratikleriyle beraber iktidarın yaşam ve ölüm/ölü bedenler etrafında tertiplediği Nekro-Siyasete odaklanan çalışmalar gittikçe artmaktadır. Ayrıca, bu deneyimlerle bağlantılı olarak modern ulus-devlet politika ve pratiklerinin yaşama ve ölüme, bunların egemenlikle olan ilişkisine ve öznelerin bu dolayım ile şekillenen pozisyonlarına odaklanan yeni kuramlar, sosyal bilimlerde gittikçe etkili olmaya başlamıştır.

Ölüye/ölüme yönelik pratikler Türkiye ve Kürdistan’da yaygın ve sistematik olarak karşımıza çıkmaktadır. Nekro-Siyaset çalışmalarının politik, dini, hukuki, felsefi, etik ve ahlâki yönlerinin açığa çıkarılması yalnızca toplumdaki ölüm ritüellerinin dikkate alınması açısından değil, aynı zamanda ölü bedenlere yapılan kötülüklerin önüne geçilmesi açısından da oldukça önem arz etmektedir. Bu dosya konumuzun da özellikle Kürt ve Kürdistan toplumları açısından bugüne kadar bu çerçevede yapılan teorik ve alan çalışmaları göz önünde bulundurularak yeni tartışmalara zemin oluşturmasını umut ediyoruz.

 

Bu sayımızda, disiplinlerarası bir yaklaşım ile Nekro-Siyaset ana başlığı altında yazılan metinleri bir araya getirmek, değerlendirmek ve okuyucularımıza ulaştırmak istiyoruz. Daha önce başka bir dergi ya da kitapta yayımlanmamış ya da farklı dillerde yazılmış fakat Türkçe olarak çevirisi yapılmamış makale, röportaj veya kitap kritiği şeklindeki metinlerinizi toplumvekuram@gmail.com adresinden bize ulaştırılabilirsiniz.

Konu başlıkları aşağıdaki gibidir. Burada yer almayan ancak Nekro-Siyaset başlığına temas eden yazılar ve dosya dışı çalışmalar da değerlendirilecektir:

 • Kavramsal ve teorik olarak Nekro-Siyaset
 • Politik, dini, hukuki, felsefi, etik ve ahlâki açıdan Nekro-Siyaset
 • Kürdistan’da gerçekleşen Nekro-Siyaset pratikleri
 • Şiddet ve Nekro-Siyaset
 • Mekân ve Nekro-Siyaset
 • Kürdistan’da şiddet ve kayıplar
 • Ölü bedenlere yönelik şiddet pratikleri
 • Kürdistan’da yas
 • Hafıza-Kırım ve Nekro-Siyaset
 • Sömürgecilik ve Nekro-Siyaset
 • Tahakküm ve denetim biçimi olarak Nekro-Siyaset
 • Nekro-Siyaset ve Direniş

Toplum ve Kuram dergisinde yayımlanmak üzere yazılarını göndermek isteyen yazarlar 10 Mayıs 2018 tarihine kadar toplumvekuram@gmail.com adresine 150-250 kelimeden oluşan metin özetlerini gönderebilirler. Dergide yer verileceği düşünülen yazıların son hali ise 30 Temmuz 2018 tarihinde gönderilmiş olmalıdır. Bu aşamadan sonra yazarlarla ortak çalışma yürütecek olan editör ekibimiz ve danışma kurulu üyelerimiz yazıların son hâlini 15 Eylül 2018 tarihine kadar yazarlara bildireceklerdir.
 

Referans Sistemi

Kaynak gösterme/referans sistemini açıklayan “Yazar Kılavuzu,” metin özeti, değerlendirilen ve olumlu dönüş yapılan yazarlara gönderilecektir.

Önemli Tarihler

10 Mayıs 2018         Metin özeti göndermek için son gün

30 Temmuz 2018      Metinlerin tam/bitmiş halinin gönderileceği son gün

15 Eylül 2018          Editör ekibiyle birlikte metinlerin yayına hazır hale getirilmesi için son gün

Ekim 2018               Derginin yayınlanma tarihi