Eğitim Destek Programı

EĞİTİM DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Eğitim Destek Programı ile birlikte toplumsal ve sosyal olarak zor koşullar altında eğitim, öğrenim gören, türlü eşitsizliklere maruz kalan çocuk ve gençler için tüm gelişim süreçlerini daha rahat sürdürebilmelerine katkı sağlanmak amaçlanmaktadır. Okul çağındaki (ortaokul, lise, üniversite) öğrencilerin mevcut durumlarını iyileştirici ayni ve nakdi yardımda bulunulmakta, danışmanlık ve eğitim desteği verilmektedir. Bunun yanı sıra çocuk ve gençlerin kişisel gelişimlerini destekleyecek, karar verme becerilerini, hayata bakış açılarını olumlu yönde etkileyecek, ayrıca toplumsal hayata katılımlarını arttırmak için görüşlerini, düşüncelerini aktarabilecekleri araçlar ve ortamlar yaratılmasına katkıda bulunulmaktadır. Drama, psiko-sosyal destek, yaz kampı ve kendini tanıma atölyesi gibi etkinlikler düzenlenmektedir. Çocukların ve gençlerin yoksulluğun getirdiği risklerin farkında olmasını sağlayarak ve bu alanda bilinçlendirilerek kendilerini bir alanda ifade etmeleri ve kendilerini var kılmaları sağlanmaktadır. Bu programda sadece çocukların ve gençlerin değil aynı zamanda ailelerin durumları da takip edilmekte ve ihtiyaçları doğrultusunda ailelere maddi, hukuki ve kadın/lık-toplumsal cinsiyet meselelerinde danışmanlık yapılarak gerekli yerlere yönlendirilmektedir. Burada amaç çocukların ve gençlerin hayatına bütünsel olarak dokunabilmektir.

EĞİTİM DESTEK PROGRAMI İLKELERİ

Amaç

Zan Vakfı Eğitim Destek Programı; eğitimde yaşanan eşitsizliklere maruz kalan öğrencilerin öğrenim süreçlerini daha rahat sürdürebilmelerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Öncelikli olarak zorunlu göç ve savaş mağduru olmuş, çeşitli boyutları ile şiddete maruz kalmış ya da ötekileştirilmiş, dezavantajlı ailelere mensup, mali durumu yetersiz öğrenciler olmak üzere; okul çağındaki (ortaokul, lise, üniversite) bu öğrencilerin mevcut durumlarını iyileştirici ayni ve nakdi yardımda bulunmak, danışmanlık ve eğitim destek sistemi oluşturmak amaçlanmaktadır.

Hedef Grup

Dezavantajlı ailelere mensup (engelli, çok çocuklu, eşi ölmüş, terk edilmiş ya da hükümlü aileleri) ya da zorunlu göç ve savaş mağduru olmuş, şiddete maruz kalmış, ötekileştirilmiş, mali durumu kötü ama eğitim kapasiteleri ilerletilebilecek başarılı öğrenciler.

Süre

Zan Vakfı Eğitim Destek Programı, 12 ay süresince yürütülürken program dahilinde burs imkanı eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdüğü 10 ay süresince verilir. Yılın geri kalan 2 ayı içerisinde bağış hesabında biriken tutarla daha fazla öğrenciye ulaşma yöntemi izlenecektir. Başarı grafiği devam eden ve istenilen kriterleri yerine getiren öğrenciler destek almaya sonraki yıllarda da devam eder ve eğitim-öğretim hayatı boyunca desteklenir.

Yönetim Kurulunun programın kapanmasına karar verdiği tarihe kadar program geçerliliğini korur.

Program Çerçevesinde Verilecek Burslara Kimler Başvurabilir?

Zan Vakfı Eğitim Destek Programı kapsamında verilecek burslara; ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri başvurabilecektir. Yukarıda Hedef Grup başlığı altında tanımlanan kesimlere öncelik tanınacaktır. Ayrıca bursiyerlerin belirlenmesi sırasında cinsiyete yönelik pozitif ayrımcılık (%70 kız öğrenci kotası) uygulanacaktır.

Başvuru Belgeleri Nelerdir?

Bursiyer adayları başvuruları yaparken aşağıda belirtilen belgeleri teslim etmek zorundadır:

 • Başvuru formu doldurulmalı
 • Öğrenci belgesi
 • Nüfus kayıt örneği
 • Not durumunu (başarı düzeyini) gösterir belge
 • Fotoğraf (2 adet)
 • Hane gelirini gösteren belge

Temel Faaliyetler

 • Zan Vakfı -öğrencilerin eğitimi ile ilgili yapılan- bağışları koordine eder.
 • Zan Vakfı Eğitim Destek Programı çerçevesinde çeşitli projeler geliştirir.
 • Zan Vakfı Eğitim Destek Programına alınan ve burs almaya hak kazanan bireylere yönelik, eğitim sürecinde karşılaşabilecekleri risklere karşı, farkındalık yaratma faaliyetleri ve sportif, kültürel, sanatsal faaliyetler gerçekleştirir.
 • Eğitimsel becerileri ve kapasitelerinin arttırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirir.
 • Öğrencilerin eğitimleri için gerekli araç gereç ve dokümanlara ulaşmalarını sağlar veya temin eder.
 • Tatillerinde sosyal ilişkilerini geliştirebilecekleri çeşitli kamplara katılımlarını sağlar.
 • Dezavantajlı öğrencilerle ilgili ulusal ve uluslararası farkındalığı arttıracak karşılıklı ziyaretler ve bilgilendirme toplantıları düzenler.
 • Program çerçevesinde, çocuk ve eğitim alanında çalışmalar yapan ulusal ve uluslararası diğer kurumlarla ortak faaliyetler yürütmek ve öğrencilere eğitim süresince belli aralıklarla danışmanlık desteği vermek için çalışır.
 • Program çerçevesinde öğrencileri, Zan Vakfı’nın gerçekleştireceği aktivitelere ilgi alanları doğrultusunda tecrübe ve deneyim edinmeleri için dahil eder.

Eğitim Desteğinin Genel Şartları

 • Sosyo-ekonomik açıdan, eğitim programına başvuran öğrencilerin ailelerinin “dezavantajlı” konumda olması (sosyal güvenceden yoksun, engelli, yaşlı, eşi tarafından terkedilmiş ya da eşi ölmüş vb…) ya da zorunlu göç ve savaş mağduru olmuş, şiddete maruz kalmış, ötekileştirilmiş mali durumu kötü ama başarılı olması.
 • Programa dahil olan öğrencilerin ailelerinin, öğrencinin eğitimini ihmal etmemesini sağlaması ve eğitime devam etmesini desteklemesi.
 • Eğitim Destek Programı’ndan faydalanan öğrencilerin, Zan Vakfı Eğitim Destek Programı Yürütme Kurulu’nun düzenleyeceği aktivitelere devamlılıklarının sağlanması.
 • Eğitim desteğinden yararlanan öğrencilerin eğitimini aksatıcı davranışlara girmemesi.
 • Burs alan öğrencinin okulda başarı eğilimi göstermesi.

İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri

 • Programdan faydalanacak öğrencilerin tespiti, Zan Vakfı Eğitim Destek Programı Yürütme Kurulu tarafından yapılacaktır.
 • Zan Eğitim Destek Programı Yürütme Kurulu, 3’ü vakıf yönetim kurulu üyesi ve başkaca 4 kişiden (toplam 7 kişi) oluşur.
 • Zan Vakfı yönetim kurulu program yürütme kurulu üyeleri arasından bir kişiyi program koordinatörü olarak seçer. Program koordinatörü dışında program yürütme kurulu üyeleri programda gönüllü olarak çalışır.
 • Program Yürütme Kurulu, Vakıf yönetim kuruluna karşı sorumlu olup alacağı kararlar Vakıf yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
 • Eğitim Destek Programı faaliyetlerinden faydalanacak öğrencilerin İzleme-Gelişim raporları Zan Vakfı Eğitim Destek Programı Yürütme Kurulu tarafından hazırlanıp dosyaları takip edilecektir.
 • Destekten faydalanacak öğrencinin izlenmesi Program Yürütme Kurulu tarafından öğrencinin ailesi ve okuluyla eşgüdümlü olarak yürütülecektir.
 • Programdan faydalanacak hedef grup içerisinde kız çocuklarına (%70 kız öğrenci kotası) öncelik tanınacaktır.
 • Programdan faydalanacak öğrenciler kendi ikamet bölgelerinde bulunan diğer kurumların destekleyici çalışmalarına yönlendirilecek ve çeşitli etkinliklerden faydalanmalarını sağlanacaktır.

İşleyiş

Zan Vakfı bünyesinde, hazırlanan program çerçevesinde öğrencilere eğitim desteği sağlamak için yapılan bağışların koordine edileceği bir hesap numarası oluşturacaktır. Bağış yapan şahıs ya da aileler talep ettikleri takdirde, eğitim desteğinden faydalanan öğrencinin ailesiyle diyaloga geçebilecek ve yaptıkları bağışların sonuç ve etkilerini görebileceklerdir. Böylelikle aileler ve öğrenciler arasında sosyal ilişki geliştirme zemini yaratılmış olacaktır. Özellikle öğrenciler arasındaki sosyal ilişkilerin geliştirilmesi teşvik edilecektir. Destek verilen öğrenciler okul başarıları ve diğer becerilerinin geliştirilmesi konusunda takip edilecek, gerekirse bu alanda çalışan diğer kurumların destekleyici çalışmalarına dahil edilmeleri sağlanacaktır.

 

RAKAMLARLA EĞİTİM DESTEK PROGRAMI

Eğitim Destek Programı kapsamında öncelikli olarak zorunlu göç ve savaş mağduru olmuş, çeşitli boyutları ile sistem içi şiddete maruz kalmış ya da ötekileştirilmiş ihtiyaç sahibi öğrenciler desteklenmektedir. Program kapsamında okul çağındaki (ortaokul, lise, üniversite) öğrencilerin mevcut durumlarını iyileştirici ayni ve nakdi yardımda bulunulmakta, danışmanlık ve eğitim destek sistemi oluşturularak bu yönlü çalışmalar yürütülmektedir.

Eğitim Destek Programı sadece burs vermekle sınırlı olmayıp; program kapsamında öğrencilerin evleri ziyaret edilerek, ailedeki kişilerin bilgileri, ihtiyaçları ve ev içinde öğrenci çalışma ortamı gibi durumlar tespit edilerek kayıt altına alınmaktadır. Öğrencilerin okuldaki başarı düzeylerini artırmak için takviye Destek Eğitimler yapılmakta; gönüllü öğretmenler tarafından verilen destek eğitimleri için gruplar oluşturularak öğrencilerin ihtiyaç duyduğu derslerde soru çözümleri ve konu anlatımları yapılmaktadır.

2017 yılında 30 üniversite, 30 lise ve 19 ortaokul öğrencisi burs programı kapsamında desteklendi.

2018 yılında 2 üniversite, 46 ortaokul ve lise; toplam 48 öğrenciye burs desteği verilmeye devam etmektedir.