Yazarlar için Not

Toplum ve Kuram: Lêkolîn û Xebatên Kurdî dergisinde Türkçe, Kürtçe ve İngilizce makaleler yayımlanır. Her sayıda makaleler dışında editörlerin ya da yayın kurulunun belirlediği ya da seçtiği çeviri makaleler bulunabilir. Ayrıca portre, tanıklık gibi daha kısa yazılara yer verilebilir. Makaleler (notlar ve referanslar dâhil) sekiz bin sözcük ile on bin sözcük aralığına sadık kalmalıdır. Açıklayıcı notlar, metnin içinde numaralandırılıp, ilgili sayfanın altına yerleştirilmelidir. Metinlere 150-250 sözcüklük Türkçe/Kürtçe ve İngilizce Özet (Kurtasî)/Abstract eklenmelidir. Metin, bir word dosyasına (word.doc uzantılı olarak kaydedilerek) yazılmalı ve e-posta ile gönderilmelidir. Makaleler, Times News Roman yazı karakterinde, 1,5 satır aralığında ve 12 punto, dipnotlar ise 10 punto olmalıdır. Makaleler için yazarın adı, makalenin adı, yazarın e-posta adresi ayrı bir sayfaya yazılmalıdır. Bu bilgiler, hakemlere gönderilmeyecektir.

Toplum ve Kuram: Lêkolîn û Xebatên Kurdî dergisinde kaynak gösterme ve alıntılama konusunda başvurulan sistem APA’dır. APA sistemine uygun yazılmış örnek kaynaklar aşağıda ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir (ayrıntılar için Publication Manual of the American Psychological Association’ın 6. baskısına başvurulmalıdır).

Kaynak Gösterme Kuralları

Yalnızca akademik çalışmalarda değil, bilgi paylaşımı amacıyla kamusal ortama sunulan her türlü yazılı ve sözlü çalışmada yararlanılan kaynakları eksiksiz olarak belirtmek, hukuki ve ahlaki yükümlülüklerdir. Bilginin sağlıklı bir şekilde ortaya çıkması, yayılması, düzeltilmesi, geliştirilmesi ve bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi için çalışmaların sorumluluğunun bireysel olarak üstlenilmesi, bunun için de öncelikle, diğer bilgi üreticilerinin hakkının verilmesi gerekir.

Toplum ve Kuram: Lêkolîn û Xebatên Kurdî dergimizde APA yöntemini tercih ediyoruz. Aşağıda bu yöntemin nasıl kullanılması gerektiğine dair yazarları yönlendirici bilgi bulunmaktadır. Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin bu formata uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

APA Yöntemi

Sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılan bu yöntem, diğer kaynak gösterme yöntemlerinden bazı farklılıklar taşımakta, yazar soyadlarını ve yayın yılını öne çıkarmaktadır.

A. Metin İçinde Kaynaklara Gönderme Yapmak

APA yönteminde metin içinde kaynak gösterilirken yazarın soyadı (ya da yazarların soyadları), yapıtın yayın tarihi ve alıntı yapılan sayfanın numarası (ya da sayfaların numaraları) belirtilir. Aşağıda hangi durumlarda, nasıl kaynak gösterileceği örneklerle anlatılmaktadır.

  1. Tek yazarlı yapıt

Metinde alıntı yapıldıktan sonra, parantez içinde, yazarın soyadı, yayın tarihi ve sayfa numarası, virgüllerle ayrılarak yazılır. Tek bir sayfaya gönderme yapıldığında “s.”, birden çok sayfaya gönderme yapılıyorsa “ss.” yazılır.

Yapıtta ““Devlet ve Kürt hareketi arasındaki çatışmanın niteliği Kürtlerin kentlileşmesiyle ve devletin kentlerde polisi, yargıyı ve cezaevlerini öncelikli kılmasıyla yeni bir form kazanmıştır” (Yarkın, 2013: 141). denmesine rağmen…

Yazarın adı cümle içinde geçiyorsa aşağıdaki gibi yazılır:

Güllistan Yarkın (2013), “devlet ve Kürt hareketi arasındaki çatışmanın niteliği Kürtlerin kentlileşmesiyle ve devletin kentlerde polisi, yargıyı ve cezaevlerini öncelikli kılmasıyla yeni bir form kazanmıştır” (s. 141) diyerek gelinen süreçteki ilişkinin niteliğinin değiştiğine dikkat çeker.

2. İki ya da daha fazla yazarlı yapıt
İki yazarı olan yapıtlara gönderme yapılırken her iki yazarın soyadı verilir. Örneğin, şöyle yazılır: (Jongerden ve Akkaya, 2013, s. 136)

3. Yazarın aynı yıl yayımlanan yapıtları

Aynı yazara ait iki ya da daha fazla yapıta gönderme yapılıyorsa yayın yılına alfabetik sırayı izleyen harfler eklenir: Örneğin, şöyle yazılır: (Ercan, 2010a); (Ercan, 2010b).

  1. Yazarı belli olmayan yapıt

Yapıtın yazarı belirtilmemişse alıntı yaparken yapıtın adının ilk birkaç sözcüğü kullanılır. Bu tür bir yapıta gönderme yapılırken kitabın adı eğik (italik) olarak yazılır ve ardından tarih belirtilir:

Diğer bir kaynakta (Antolojiya Edebiyata Kurdî, 2003) belirtildiği gibi…
Antolojiya Edebiyata Kurdî’de (2003) belirtildiği gibi…

5. Aynı soyadını taşıyan yazarlar
Eğer aynı soyadına sahip birden fazla yazara gönderme yapılıyorsa yapıtların yayın yılları farklı olsa bile, cumle içinde yazarların adları da belirtilmelidir. Örneğin, şöyle yazılır: Jale Parla (1989); Taha Parla (1993).

6. İki ya da daha fazla yapıt
İki ya da daha fazla yapıta gönderme yapılıyorsa alıntı yapılan yapıtların yazarlarının soyadları, alfabeye göre sıralanır. Örneğin, şöyle yazılır: (Jongerden ve Akkaya, 2013; Yarkın, 2013).

7. Kişisel görüşme
Kişisel görüşmeler metinde belirtilmeli ama kaynakçada yer almamalıdır. Örneğin, şöyle belirtilir: (Gültan Kışanak, kişisel görüşme, Mayıs 2014).

8. Alıntılayan ya da aktaran kaynak
Çalışmalarda birincil kaynaklara ulaşmak esastır, ama bazı güçlükler nedeniyle ulaşılamamışsa, göndermede alıntılanan ya da aktarılan kaynak belirtilir. Örneğin, şöyle yazılır: (alıntılayan Gürbilek, 2004, s. 115); (aktaran Johnson, 2007b, ss. 37-38). Alıntılanan ya da aktarılan yapıttaki kaynak bilgilerine yer verilmez.

B.  Kaynakçanın Hazırlanması
Metinde alıntı yapılan bütün kaynaklar, “Kaynakça” başlıklı yeni bir sayfada gösterilir. Bu bölümde, çalışmada kullanılan bütün kaynaklar doğru ve tam olarak listelenir. Metinde gönderme yapılmayan kaynaklara “Kaynakça”da yer verilmez. Bizzat görülmeyen ve yararlanılmayan kaynaklar “Kaynakça”ya alınmaz. Böyle bir uygulama “çalıntı” sayılır.

Kaynaklar yazarların soyadına göre alfabetik olarak sıralanır. Eğer yazar adı yoksa yapıt adı esas alınır. Bir yazarın birden çok yapıtı kullanılmışsa kaynaklar kronolojik sırayla yazılır. Bir yazarın aynı yıl yayımlanmış birden fazla yapıtı kullanılmışsa yapıt adlarının alfabetik sırasına göre “2008a”, “2008b” şeklinde sıralanır.

1. Kitaplar
“Kaynakça”da sırasıyla yazarın soyadı, ilk adının (bazen ilk iki adının) baş harfleri, (parantez içinde) yayının yılı, yapıtın adı, yayın bilgileri, noktalarla ayrılarak yazılır. Kitap adları başlığın ilk harfinden sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük ve eğik harflerle yazılır.

  1. Tek yazarlı ya da editörlü kitap

Aslan, Ş. (Ed.). (2010). Herkesin bildiği sır: Dersim. İstanbul: İletişim

Uzun, M. (2003). Antolojiya edebiyata kurdî. İstanbul: Aram.

  1. İki ya da daha fazla yazarlı ya da editörlü kitap

Coşkun, V., Derince, M. Ş. ve Uçarlar, N. (2009). Dil Yarası. Diyarbakır: DİSA.

  1. Gözden geçirilmiş ya da genişletilmiş baskılar

Alpay, N. (2004). Türkçe sorunları kılavuzu (Gözden geçirilmiş ikinci baskı). İstanbul: Metis.

ç. Yazarı belirsiz kitaplar

Eğitim izleme raporu. (2012). İstanbul: ERG.

  1. iki ya da daha fazla ciltten oluşan kitaplar

Moran, B. (1995). Türk romanına eleştirel bir bakış (3 cilt). İstanbul: İletişim.

e. çeviri kitaplar
Saroyan, W. (2001). Ödlekler cesurdur (O. Kılıçdağı, Çev.) İstanbul: Aras.

f. derlenmiş bir kitaptaki yazı
Aslan, Ş. (2010). Herkesin bildiği sır: Dersim. Genel nüfus saymı verilerine göre Dersim’de “kayıp nüfus” : 1927-1955 (ss. 397-4012). İstanbul: İletişim.

g. derlemede yer alan bir yazı ya da bölüm
Ercan, H. (2010).1970’li yıllarda Tunceli/Dersim’de toplumsal mücadeleler ve dinamikleri. Aslan (Ed.), Herkesin bildiği sır: Dersim (ss. 507-534). İstanbul: İletişim.

h. başvuru kitaplarındaki bölüm ya da yazı
Akün, Ö. F. (1992). Divan edebiyatı. Diyanet vakfı islâm ansiklopedisi (ss. 398-422). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.

2. Makaleler
Dergilerde yer alan makalelere kaynakçada yer verirken sırasıyla yazarın soyadı, ilk adının (bazen ilk iki adının) baş harfleri, (parantez içinde) yayının yılı, yapıtın adı, yayın bilgileri, noktalarla ayrılarak yazılır. Günlük, haftalık ya da aylık bir yayın kullanılmışsa parantezin içinde yıldan sonra gün ve ay belirtilir. İlk harften sonra makale adının tamamı normal stilde yazılır (eğik yazılmaz ya da tırnak içine alınmaz). Yayın bilgileri bölümünde derginin / yayının adı ve sayısı eğik olarak yazılır. Sayfa sayısı ise eğik yazılmaz.

1. Dergide tek yazarlı makale

Çelik, A. (2014). 1990’lı yılların olağanüstü hal rejimi ve savaş: Kürdistan yerellerinde şiddet ve direniş Toplum ve Kuram: Lêkolîn û Xebatên Kurdî, 9, 99-146.

2. Dergiden çok yazarlı makale

Jongerden, J. ve Akkaya, A.H. (2013). Kürdistan İşçi Partisi ve Türkiye’de yeni sol: PKK’nin Haki Karer’i ve anma metniyle Türkiye’deki devrimci hareketin analizi. Toplum ve Kuram: Lêkolîn û Xebatên Kurdî, 8, 321-346.

  1. Diğer Kaynaklar

a. Film
Öz, K. (Yönetmen). (2008). Bahoz [Film]. İstanbul: NÇM.

b. Elektronik kaynaklar
Kaynakçada yazar, yayın tarihi, kaynağın adı ve derginin ya da yapıtın adı yer alır. Bu bilgilerden sonra elektronik kaynağın tipi (çevrimiçi, CD-ROM), cilt sayısı ve gerekli sayfa ya da varsa paragraf numarası yazılır. Eğer kaynağa internetten ulaşılabiliyorsa, adres ve erişim tarihi belirtilir.

Can, Başak. (2014, 21 Mart).  Yeni Bir Tanıklık Rejimi Kurulurken… Erişim tarihi: 15 Mayıs 2014, http://zanenstitu.org/yeni-bir-taniklik-rejimi-kurulurken-basak-can/

c. Yeniden basılan kitabın elektronik versiyonu

Freud, S. (1953). The Method of Interpreting Dreams. J. Strachey (Ed. & Çev.), The Standart Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud (4. Cilt, s. 96-121). http://books.google.com/books (Özgün eser 1900 tarihlidir).

ç. Ciltli çalışmalar

Koch, S. (Ed.). (1959-1963). Psychology: A Study of Science (Cilt 1-6). New York: McGraw-Hill.

d. Söyleşi / Röportaj

Kolektif (2011, Yaz). Metin Yeğin İle Röportaj. Toplum ve Kuram: Lêkolîn û Xebatên Kurdî, 5, 107-120.

e. Gazete ve dergi yazıları (yazarsız)

BDP ve HDP’de kongre çalışmaları hızlandı (2014, 29 Mayıs). Özgür Gündem, baş sayfa.

(Eğer kaynağa internetten ulaşılmışsa sayfaları değil internet linki verilir)

Metin içinde başlık kısaltılarak kullanılır (“BDP ve HDP kongre”, 2014)

f. Online gazete ve dergi yazıları için (yazarlı)

Işık, A. (2014). Geç Dönem Osmanlı’da Kürt-Ermeni İlişkileri. http://zanenstitu.org/gec-donem-osmanlida-kurt-ermeni-iliskileri-ayhan-isik/

g. Basılmamış tez, poster ve bildiriler

Duman, G. (2010). The Formations of the Kurdish Movement(s) 1908-1914: Exploring the Footprints of Kurdish Nationalism, Boğaziçi University, Atatürk Institute for Modern Turkish History. İstanbul

h. Ansiklopedi/Sözlükler

Madde Başlığı. (Yıl). Varsa Editörün Adı (başharfi) Soyadı (Ed.). Ansiklopedinin/sözlüğün adı (x. Baskı, x. Cilt, s. x-x). Yer: Yayınevi.

Metin İçinde:

(Madde Başlığı, yıl)

Temsil (2002). A. Cevizci (Ed.). Paradigma Felsefe Sözlüğü (5. Baskı). İstanbul: Paradigma.

i. Fotoğraf 

Güler, A. (1973). William Saroyan [Fotoğraf].

Metin İçindeyse: (Güler, 1973)