Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı ve Orta Doğu’da Kürtler

Zan Enstitüsü 2014 Bahar Seminerleri

Seminer Başlığı: Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı ve Orta Doğu’da Kürtler

Seminerin Yürütücüsü: Harun Ercan

Başlama Tarihi: 5 Aralık 2014

Gün ve Saat: Her Cuma, 18:30-20:30 arası

Mekân: İstiklal Caddesi No: 116, Danışman Geçidi Han Çıkmazı Sokak No:1, Beyoğlu İstanbul (Galatasaray Meydanındaki Hazzo Pulo Pasajı içinde)

Seminerin Amacı: Yapılacak olan çalışmanın birincil amacı, ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı olgusuna ilişkin teorik ve tarihsel bir çerçeve ortaya koymaktır. Bu doğrultuda, Kürt/Kürdistan meselesi, benzer etnik/ulusal vakalar ile karşılaştırmalı biçimde modern-dünya sisteminin dönüşümüne paralel olarak ele alınacaktır. Kürtler, hem I. Dünya Savaşı sürecini (1914-18) hem de Soğuk Savaş dönemini (1945-1990) herhangi bir siyasi tanınma/statü elde edemeden geçiren az sayıdaki halklar arasında yer aldı. Diğer yandan, özellikle son 30 yıl içinde Kürt hareketlerinin yarattığı siyasi mobilizasyon sayesinde, önümüzdeki on yıllar içinde Kürtlerin kendi kaderlerini tayin hakkının Orta Doğu’da öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacağını göstermekte. Yapılmakta olan tartışmaları artarak devam edecek olan bu konuya dair derinlikli tartışmaların ve çalışmaların yapılmasına aracılık etmek bu seminer çalışmasının esas gayesidir.

Katılımcılardan Beklenenler: Yapılan seminer çalışması, klasik anlamda bir okuma veya tartışma grubu olmaktan ziyade, nihai olarak entelektüel üretim yapılmasını amaçlamaktadır. Seminerler esnasında yapılacak olan tartışmaların verimli geçmesi adına katılımcıların okumaları haftalık olarak takip etmeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, seminere katılacak olanların belirli bir düzeyde Kürtlerin ve/veya Orta Doğu’nun siyasi tarihine dair bilgi sahibi olması tartışmalara katılım bakımından kolaylaştırıcı bir rol oynayacaktır. Seminerler bittikten sonraki 2 hafta içinde, katılımcılar dönemlere ayrılmış şekilde Türkiye, Irak, İran ve Suriye’deki Kürtlerin siyasi-iktisadi tarihine dair ikincil kaynaklar üzerinden araştırma yapıp her bir parçanın belirli bir dönemini kaleme alacaktır. Aynı ulus-devlet sınırlarında yaşayan Kürtler üzerine yazacak olan katılımcıların grup halinde çalışması gerekebilir. İlgili dönemselleştirmeler seminerin ilerleyen haftalarında katılımcılarla birlikte yapılacaktır.

Okumalar: 

I. Hafta (5 Aralık 2014, Cuma) 

 • Etnisite, ulus, ulus-devlet, milliyetçilik vb. kavramlar nasıl anlaşılmalı?
 • Kürt/Kürdistan meselesini benzer etnik-ulusal sorunlardan ayrıştıran tarihsel dinamikler nelerdir?

Balibar, Etienne, “Ulus Biçimi: Tarih ve İdeoloji” , Irk, Ulus, Sınıf içinde, İstanbul: Metis Yayınları, s. 109-133

II. Hafta (12 Aralık 2014, Cuma) 

 • Marksizm, Leninizm ve ulusal sorun
 • I. Dünya Savaşı öncesi ve sonrası Ulusal Kurtuluş Hareketleri 
 • Kürtlerin farklı ulus-devlet sınırlarıyla bölünmesi süreci neden/nasıl gerçekleşti?

Löwy, Michael. 1977. “Marksistler ve Ulusal Sorun”, Birikim Dergisi, Sayı 23, s. 65-83

Özoğlu, Hakan. “Birinci Dünya Savaşı ve Kürtlerin devleti”, 13 Temmuz 2014, AlJazeera Türk, <http://www.aljazeera.com.tr/gorus/birinci-dunya-savasi-ve-kurtlerin-devleti>

Olson, Robert. 2004. “İngiliz Gizli Belgelerine Göre: Kürtler’e Yönelik İngiliz Politikası”, Kürdoloji Belgeleri II içinde, Mehmet Bayrak, Ankara: Özge Yayınları, s. 384-393

“Ali Saip Ursavaş: Şeyh Said’i Astıran Urfa ‘Kahramanı’”, 2012, Toplum ve Kuram Dergisi, sayı 6-7, s. 43-45

III. Hafta (19 Aralık 2014, Cuma) 

 • Soğuk savaş döneminde ezilen uluslar ve/veya sömürge halklar için imkânlar ve sınırlar
 • Dekolonizasyon sürecinde ulusların kendi kaderini tayin hakkı: Yumuşak geçiş ya da anti-kolonyal şiddet
 • Marksist hareketlerde yeni devrim stratejileri ve silahlı mücadele

Arrighi, Hopkins ve Wallerstein. “1968: Büyük Prova”, Sistem Karşıtı Hareketler, İstanbul: Metis Yayınları, s. 95-112

Sartre, J. Paul. 2004. “1961 Tarihli Baskıya Önsöz”, Yeryüzünün Lanetlileri içinde, Frantz Fanon, İstanbul: Versus Yayınları, s. 15-39

Ercan, Harun. 2013. “Sömürgecilik Tezi’nden Sömürgecilik Söylemine: Türkiye’de Kürt Hareketi ve Kolektif Eylem Çerçevesinin Dönüşümü”, Dipnot Dergisi, Sayı 10, s. 151-168

IV. Hafta (26 Aralık 2014, Cuma) 

 • Uluslararası hukukta ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı ve uluslararası hukuk rejiminin dönüşümü
 • Soğuk Savaş sonrası silahlı mücadele ve dünyadaki etnik-ulusal rejimin dönüşümü
 • Türkiye’de Kürt hareketinin değişim dinamikleri

Öz, Abdullah. 2007. “Teori ve Uygulamada Self-Determinasyon”, Uluslararası Hukuk ve Politika, Cilt 3, No: 9, s. 60-81

Akkaya, Ahmet Hamdi. 2014. “Ulusal Kurtuluş, Ayaklanma ve Sınırların Ötesi: 1970’lerden 1990’lara Kürt Hareketi’nin Değişim Dinamikleri”, Toplum ve Kuram Dergisi, Sayı 9, s. 75-98

Yeğen, Mesut. 2006. “1980’den Bugüne Kürt Sorunu”, Müstakbel Türk’ten Sözde Vatandaşa içinde, İstanbul: iletişim Yayınları, s. 29-45

Tartışma faslının son haftasında yazma safhası için gerekli (yukarıda bahsi edilen) dönemler paylaştırılacaktır. Yaklaşık 20 gün içinde yazılacak olan taslaklar üzerinden Ocak ayının son haftasında kolektif tartışmalar yürütülecektir. Editoryal süreç bittikten sonra yapılan kolektif çalışma rapor haline getirilecek ve dolaşıma girecektir. 

Not: Seminerler başladıktan sonra tartışmaların yoğunluk derecesine göre ek okuma önerileri yapılabilir.

 

,

Dil Öğretiminde Ders Materyali Geliştirme ve Üretme

Zan Enstitüsü 2014 Bahar Seminerleri: 

DİL ÖĞRETİMİNDE DERS MATERYALİ GELİŞTİRME VE ÜRETME

Dersin Moderatörü: M. Şerif Derince

Başlama Tarihi: 14 Mart 2014

Gün ve Saat: Her Cuma, 18:30-20:30 arası

Yer: Zan Enstitüsü/Toplum ve Kuram Dergisi, İstiklal Caddesi No: 116 Danışman Geçidi Han Çıkmazı Sokak No: 1 Beyoğlu / İSTANBUL

Dersin Amacı ve İçeriği

Dil öğretiminin önemli parçalarından bir tanesi ders materyalidir. Türkiye bağlamında Kürtçe, Ermenice ve Lazca gibi, egemen olmayan dillerin öğretimi için egemen dillerle karşılaştırıldığında sınırlı sayıda materyal bulunmakta ve var olan materyallerin genelde farklı öğrenci profilleri düşünülerek hazırlanamadığı veya bu konuda bazı sıkıntılar yaşandığı gözlemlenmektedir. Üniversitelerin dil eğitimi bölümlerinde ders materyalleri geliştirme üzerine var olan çok az ders ise İngilizce öğretimini esas almaktadır. Uzun süre yasaklı kalmış veya görünmez kılınmış Kürtçe, Ermenice ve Lazca gibi dillerin öğretiminde kullanılmak üzere materyal geliştirme bir dizi siyasi, ekonomik ve teknik güçlüklerden dolayı yeterince gelişememiştir. Çalıştaylar şeklinde düzenlenecek bu seminerin amacı böyle bir açığın kapanmasına yönelik bir adım atmaktır. Seminer kapsamında Kürtçe (Kurmanci ve Zazaki), Ermenice ve Lazca gibi egemen olmayan diller esas alınarak dil öğretiminde materyal geliştirme ve üretmeye dair teorik yaklaşımlar tartışılacak, ilgili dillerde var olan öğretim materyalerinin eleştirel değerlendirilmesi yapılacak ve bunlara paralel olarak yeni ders materyallerinin üretimi için uygun zemin hazırlanacaktır.

Katılımcılar

Seminere, Kurmanci ve Zazaki, Ermenice ve Lazca gibi dillerin öğretmenliğini yapan ve/veya bu dillerin birinde ders materyalleri geliştirme ile ilgilenen, bu alanda kendisini geliştirmek ve ileride bu konularda eğitimler vermek isteyen arkadaşların katılması beklenmektedir.

Yöntem

Seminer boyunca her hafta belli okumalar yapılacak, var olan materyallerin o haftaki temaya göre değerlendirilmesi yapılacak ve ilgili temaya göre nasıl materyal hazırlanması gerektiği tartışılacaktır.

Değerkendirme

Mart’ın ikinci haftası başlaması planlanan seminerler, Haziran’ın ilk haftasına kadar devam edecektir. Seminerler sonunda, katılımcılardan materyal geliştirmeyle ilgili kendi seçtikleri bir konu ve sorunsal etrafında bir makale yazmaları beklenmektedir. Bu makalelerden yola çıkarak Haziran ayında bir sempozyum yapılacak, makalelerde ele alınan tartışmalar sunulacaktır.

Program ve Okuma Listesi

Tarih Tema Okuma
14 Mart Eğitim yaklaşımları ve materyal geliştirmeye aktarımlarıEleştirel Pedagoji Eğitim YaklaşımlarıBrian Tomlinson (2012), Materials development for language learning and teaching.Nasser Rashidi (2011). A Model for EFL Materials Development within the Framework of Critical Pedagogy (CP)
21 Mart Dil öğretiminde Kuralcı ve Betimleyici yaklaşımlar ve Dil Öğretim Metotları Wilga M. Rivers, Language Teaching Methods, sayfa 25-62 arası, Teaching Foreign-Language Skills kitabı içinde
28 Mart Materyal geliştirmede yaklaşımlarFarklı ihtiyaçlara göre syllabus geliştirme Jo McDonough, Christopher Shaw ve Hitomi Masuhara (2003), The Framework of Materials and Methods (sayfa 3-17  arası) ve Current Approaches to Materials and Methods (sayfa 17-49 arası)
18 Nisan Materyal türleri, otantik ve otantik olmayan materyaller, alternatif materyallerMateryal geliştirmede görsel kullanım Alex Gilmore (2004). A comparision of textbooks and authentic materials.Pakkan (1997), Language teaching materials in ELT (1-31)Hutchinson ve Waters (1987), the Syllabus (sayfa 80-95 arası)
25 Nisan Dört beceri (konuşma, dinleme, okuma ve yazma) hesaba katılarak materyal geliştirme Jo McDonough, Christopher Shaw ve Hitomi Masuhara (2003), Teaching Language Skills. (sayfa 107-223 arası)
2 Mayıs Dil materyali olarak şarkılar, şarkı sözleri, şiir, video, resim ve fotoğraf kullanımı Marianne Celce-Murcia ve Sharon Hilles (1988) Techniques and resources in teaching grammer (sayfa 73-86 arası ve 116-131 arası ve 149-169 arası)Edie Garvie (1990), The Story Kit (8 sayfa)
9 Mayıs Dil materyali olarak teknoloji kullanımı; internet ve sosyal medya Jo McDonough, Christopher Shaw ve Hitomi Masuhara (2003), Technology in ELT (sayfa 79-105 arası)
16 Mayıs Dil öğretiminde gramer ve çeviri Jim Cummins (2007), Rethinking monolingual instructional strategies in multilingual classrooms. (21 sayfa)
23 Mayıs Materyal Geliştirmede Kültürün  yeri/ Kültürel TemsilToplumsal cinsiyet rollerinin yeniden üretilmesi Cem Alptekin (1993), Target language Culture in Efl materials.Culture in Language Teaching; Eğitim-Sen (2009), Ders kitaplarında toplumsal cinsiyet eşitsizliği
Mayıs Materyal değerlendirme ve kontrol listesi oluşturma (check list)Sunum için materyal belirlenmesi Jo McDonough, Christopher Shaw ve Hitomi Masuhara (2003), Evaluating ELT Materials (sayfa 50-62 arası)Hutchinson ve Waters (1987), the Syllabus (sayfa 96-105 arası)Montasser Mohamed AbdelWahab (2013). Checklist.
6 Haziran Sunumlar & Öneriler

,

Toplum ve Kuram Dergisi GÜZ 2013 Dersleri: 19. ve 20. YY. KÜRT TARİHİ DERSLERİ

Toplum ve Kuram Dergisi

GÜZ 2013 Dersleri: 19. ve 20. YY. KÜRT TARİHİ DERSLERİ

Dersin Moderatörü: Namık K. Dinç

Başlama Tarihi: 28 Kasım 2013

Her Perşembe 19:00-21:00

Yer: Toplum ve Kuram Dergisi 1. Kat

İstiklal Caddesi No: 116 Danışman Geçidi Han Çıkmazı Sokak No: 1

Beyoğlu / İSTANBUL

Dersin Amacı ve İçeriği

Bu ders temel olarak ulus-devlet, milliyetçilik ve tarih ilişkisine Kürtler açısından odaklanmayı hedeflemektedir. 8 hafta sürecek bu derste Türkiye-Kürdistan örneği üzerinden egemen tarih yazımına eleştirel bir perspektifle ve tarihsel bağlamında bakılacaktır. Modern dönem öncesi Kürt tarihinin ana hatları ele alındıktan sonra, 19. Yüzyıl Osmanlı-Kürt ilişkilerinden 1970’lerin Kürt hareketlerine kadar olan süreyi eleştirel/analitik bir perspektifle tartışılması hedeflenmektedir. Her hafta, önceden belirlenmiş metinlerin okumaları ve bunlar üzerinden yapılacak tartışmalarla ilerleyecektir Bu dersin sonunda, katılımcıların toplum ve tarih ilişkisini, tarihsel olgu ve meseleleri tarih biliminin gerektirdiği yöntemler ile ele alabilmelerine katkı sağlamak ve Kürt toplumu-Kürdistan coğrafyası ile ilgili tarihsel bir çalışma yapmak isteyen katılımcılara uygun zemin hazırlamak amaçlanmaktadır.

Katılımcılar

Bu seminer dersi daha çok lisans ve yüksek lisans programlarında olan veya herhangi bir üniversiteye kayıtlı olmasa da bu seviyede bir altyapıya sahip olan genç katılımcılara yöneliktir. Derse en fazla 35 kişi kabul edilecektir. Katılmak isteyenlerin toplumvekuramdersler@gmail.com adresine email yazmaları ve derse katılma isteklerini bildirmeleri gerekmektedir.

Ders karşılığında katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir; ancak isteyenler Toplum ve Kuram Dergisine abone olabilir veya bağışta bulunarak destek sunabilirler.

Değerlendirme

Dersin herhangi bir sınavı veya vizesi olmayacaktır, ancak katılımcıların her hafta ile ilgili önceden belirlenmiş metinleri okuyarak derslere gelmeleri ve dersteki tartışmalara katılım sağlamaları beklenmektedir. Bununla beraber dersin sonunda katılımcıların her birinin dersin içeriği ile ilgili dilediği bir konuyu seçerek 6-8 sayfalık makale formatında Kürtçe veya Türkçe bir ödev hazırlamaları beklenmektedir. Hazırlanacak yazılar konu, özgünlük ve yöntemine bağlı olarak Toplum ve Kuram dergisi, web sitesi veya başka platformlarda yayınlanabilecek ve böylece katılımcıların akademik gelişimi ve akademik üretimlerinin paylaşıma girmesi sağlanacaktır.

KÜRT TARİHİ DERS PROGRAMI

1. HAFTA: 19. YÜZYILDA OSMANLI’NIN MERKEZİYETÇİ SİYASETİ VE KÜRTLER (A. AKPINAR-N.K. DİNÇ)
2 18. YÜZYIL, MERKEZ VE KÜRT BEYLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
3 II. MAHMUT VE MERKEZİYETÇİLİK SİYASETİ
4 OSMANLI SİSTEMİ VE KÜRTLER

Kaynakça:

– Martin van Bruinessen, Ağa,Şeyh, Devlet, İletişim Yayınları, 1. Baskı, 2003, Sayfa: 228-271.

– Hakan Özoğlu, Osmanlı Devleti ve Kürt Milliyetçiliği, Kitap Yayınevi, 2005, Sayfa: 59-90

– Tuncay Öğün, Doğu’nun Mirlerine Son Veda: Cizreli İzzeddin Şir Bey ve İsyanı, Yeditepe Yayınları, 2010, Sayfa: 9-33.

1. HAFTA: BEDİRHAN BEY İSYANI VE KÜRDİSTAN EYALETİNİN KURULMASI (A. AKPINAR-N.K. DİNÇ)
2 TANZİMAT POLİTİKALARI VE KÜRDİSTAN
3 CİZİRA-BOTAN,
4 BEDİRHAN BEY VE İSYANI,
5 KÜRDİSTAN EYALETİ,
6 YEZDAN ŞER İSYANI,
7 TOPLUMSAL YAPIDA DEĞİŞİMLER

Kaynakça:

– Kürdoloji Çalışmaları Grubu, Osmanlı Kürdistan-Kurdistana Osmani, bgst Yayınları, 2011, Sayfa: 93-131, 342-350.

– Ahmet Kardam, Cizre-Bohtan Beyi Bedirhan, Direniş ve İsyan Yılları, Dipnot Yayınları, 2011.

– Ahmet Kardam, Cizre-Bohtan Beyi Bedirhan, Sürgün Yılları, Dipnot Yayınları, 2013.

– Martin van Bruinessen, Ağa,Şeyh, Devlet, İletişim Yayınları, 1. Baskı, 2003, Sayfa: 271-284.

– Hakan Özoğlu, Osmanlı Devleti ve Kürt Milliyetçiliği, Kitap Yayınevi, 2005, Sayfa: 79-95.

– Tuncay Öğün, Doğu’nun Mirlerine Son Veda: Cizreli İzzeddin Şir Bey ve İsyanı, Yeditepe Yayınları, 2010.

1. HAFTA: İTTİHAT-I İSLAM ÇERÇEVESİNDE II. ABDÜLHAMİT’İN KÜRT SİYASETİ (A. AKPINAR)
2 İTTİHAT-I İSLAM POLİTİKASI
3 ŞEYH UBEYDULLAH VAKASI
4 HAMİDİYE ALAYLARI
5 AŞİRET MEKTEBİ
6 OSMANLI-KÜRT İLİŞKİLERİ
7 KÜRT-ERMENİ İLİŞKİLERİ
8 ALEVİLER

Kaynakça:

– Alişan Akpınar, E. L. Rogan, Aşiret Mektep Devlet, Aram Yayınları, 2002

– Janet Klein, Hamidiye Alayları, İletişim Yayınları, 2013

– Garo Sasuni, Kürt Ulusal Hareketleri ve 15. Yüzyıldan Günümüze Kürt Ermeni İlişkileri, Med Yayınevi 1992, Sayfa: 169-213.

– Hans-Lukas Kıeser, Ermenilerle Iskalanan Barış: Osmanlı’nın 1915’den Önceki Doğu Vilayetlerine Bir Bakış, Diyarbakır Tebliğleri, Hrant Dink Vakfı Yayınları, 2013, Sayfa: 281-289.

– Sabri Ateş, Şeyh Ubeydullah Nehri İsyanı I-II-III, Kürt Tarihi Dergisi, Sayı 7-8-9.

– Martin van Bruinessen, Ağa,Şeyh, Devlet, İletişim Yayınları, 1. Baskı, 2003, Sayfa: 285-303.

1. HAFTA: MEŞRUTİYET, İTTİHAT TERAKKİ VE KÜRTLER (YENER KOÇ-SERHAT BOZKURT)
2 1908 MEŞRUTİYET
3 KÜRT MİLLİYETÇİLİĞİ
4 KÜRT BASINI
5 KÜRT ÖRGÜTLERİ

Kaynakça:

– Kürdoloji Çalışmaları Grubu, Hinkere Zımane Kurdi, İlk Pratik Kürtçe Öğrenme Kitabı, bgst Yayınları, 2008, Giriş Bölümü.

– Mesud Serfiraz, Osmanlı Dönemi Kürt Basın Tarihine Genel Bir Bakış, Kürt Tarihi Dergisi, Sayı 8-9.

– Hakan Özoğlu, Osmanlı Devleti ve Kürt Milliyetçiliği, Kitap Yayınevi, 2005, Sayfa: 101-154.

– Malmisanij, İlk Kürt Gazetesi Kürdistan’ı Yayınlayan Abdurrahman Bedirhan 1868-1936, Vate Yayınları, 2. Baskı, 2011.

– Malmisanij, Yirminci Yüzyılın Başında Diyarbekir’de Kürt Ulusçuluğu, Vate Yayınları, 2010.

1. HAFTA: DEĞİŞEN AKTÖRLER VE I. DÜNYA SAVAŞI (M. POLATEL-N.K.DİNÇ)
2 I. DÜNYA SAVAŞI
3 ERMENİ SOYKIRIMI
4 KÜRT TEHCİRİ
5 İTTİHATÇILARIN AMACI

Kaynakça:

– Fuat Dündar, Modern Türkiye’nin Şifresi, İttihat ve Terakki’nin Etnisite Mühendisliği (1913-1918), İletişim Yayınları, 1. Baskı, 2008, Sayfa: 248-340, 399-422.

– N. K. Dinç, 20. Yüzyıl Kürt Göç Hareketlerinde Birinci Dalga: Kürtlerin Yeniden İskanı ve Kürt Mülteciler Meselesi, Toplum ve Kuram Dergisi, Sayı 1, 2009, Sayfa: 211-238.

– Garo Sasuni, Kürt Ulusal Hareketleri ve 15. Yüzyıldan Günümüze Kürt Ermeni İlişkileri, Med Yayınevi 1992, Sayfa: 237-250.

– Dr. Kemal Mazhar Ahmed, Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Kürdistan, Berhem Yayınevi, 1992.

1. HAFTA: 1918-1924 ARASI DÖNEM, OSMANLI DAĞILIRKEN KÜRTLER (N.K. DİNÇ)
2 MONDOROS MÜTAREKESİ SONRASI GELİŞMELER
3 KÜRDİSTAN TEALİ CEMİYETİ
4 SEVR ANTLAŞMASINDA KÜRTLER
5 MUSTAFA KEMAL VE KÜRTLER
6 KÜRT SİYASETİNİN POZİSYON ALIŞLARI
7 TBMM VE KÜRTLER
8 LOZAN VE KÜRTLER

Kaynakça:

– Sinan Hakan, Türkiye Kurulurken Kürtler, İletişim Yayınları, 2013.

– İsmail Göldaş, “Lozan: Biz Kürtler ve Türkler”, Avesta Yayınları, 2000.

– Garo Sasuni, Kürt Ulusal Hareketleri ve 15. Yüzyıldan Günümüze Kürt Ermeni İlişkileri, Med Yayınevi 1992, Sayfa: 251-266.

– İsmail Göldaş, Kürdistan Teali Cemiyeti, Doz Yayınları, 1991.

1. HAFTA: CUMHURİYETİN KÜRT POLİTİKASI VE KÜRTLER (N.K. DİNÇ)
2 ŞEYH SAİT VAKASI
3 TAKRİR-İ SÜKUN
4 ŞARK ISLAHAT PLANI
5 İSKAN KANUNLARI
6 ASİMİLASYON VE İMHA SİYASETİ

Kaynakça:

– Ahmet Yıldız, “Ne Mutlu Türküm Diyebilene”: Türk Ulusal Kimliğinin Etno-Seküler Sınırları, İletişim Yayınları, 4. Baskı, 2010: Sayfa: 227-290.

– İsmail Göldaş, Takrir-i Sükun Görüşmeleri, Belge Yayınları, 1997.

– Mahmut Akyürekli, Şark İstiklal Mahkemesi 1925-1927, Kitap Yayınevi, 2013.

– Joost Jongerden, Türkiye’de İskan Sorunu ve Kürtler, Vate Yayınları, 2008.

– Mehmet Bayrak, Kürtlere Vurulan Kelepçe: Şark Islahat Planı, Özge Yayınları, 2009

– Mesut Yeğen, Devlet Söyleminde Kürt Sorunu, İletişim Yayınları, 2011.

1. HAFTA: 1938 SONRASI TÜRKİYE’DE KÜRT SİYASİ HAREKETİ (H. ERCAN)
2 1940 VE 50’LER
3 49’LAR OLAYI
4 T-KDP VE FAİK BUCAK
5 TİP VE DOĞU MİTİNGLERİ
6 DDKO
7 İKİ SAİTLER OLAYI
8 TKSP, DDKD, RIZGARİ, KAWA…
9 DİYARBAKIR CEZAEVİ
10 PKK, 1984, 1999, …

Kaynakça:

– Hamit Bozarslan, “Kürd Milliyetçiliği ve Kürd Hareketi”, Modern Türkiye’de Siyasal Düşünce Cilt 4 Milliyetçilik içinde, İletişim, 2002.

– Hamid Bozarslan, “49’lar Anıları Üzerine Tarihsel-Sosyolojik Okuma Notları ve Bazı Hipotezler, Tarih ve Toplum, Sayı 16, 2013.

– Wadie Jwadieh, Kürt Milliyetçiliğinin Kökenleri ve Gelişimi, İletişim Yayınları, 2009.

– “1960-71 Arası Kürt Hareketi”, “1971-80 Arasında Kürt Hareketi”, Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi içinde, Cilt 7, İletişim Yayınları, 1988.

– Joost Jongerden-A. Hamdi Akkaya, PKK Üzerine Yazılar, Vate Yayınları, 2012.

– Kürt Hareketi Kronolojisi, Toplum ve Kuram Dergisi, Sayı 4-5